Projekt "Moda na chemię"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Umowa nr UDA.POKL.04.01.02-00-134/09-02
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3.673.254 PLN

Cele projektu:

  • Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
  • Zwiększenie liczby studentów/absolwentów kierunku chemia


Realizacja projektu: 2009 - 2015

Projekt został zakończony we wrześniu 2015 r.logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego